Download mẫu chấm dứt hợp đồng lao động hay

Download bản mẫu đầy đủ về mẫu chấm dứt hợp đồng doanh nghiệp và người lao động

Mẫu xin chấm dứt hợp đồng bao gồm các loại hồ sơ sau

Khi muốn chấm dứt hợp đồng lao động Doanh nghiệp và người lao động cần hồ sơ gồm: Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ việc và các giấy tờ kèm theo như biên bản bàn giao công việc …

 
Dưới đây Công ty xuất khẩu lao động nhật bản Vinafor  xin chia sẻ mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động để các bạn cùng tham khảo.
 

CÔNG TY LAO ĐỘNG VINAFOR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
——–o0o——– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 003/2014/QĐ-KTTU ——–o0o——–
                 Hà Nội, ngày …… tháng ……. năm …….
QUYẾT ĐỊNH
V/v: Chấm dứt hợp đồng lao động
————–

 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY KẾ TOÁN

     – Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
     – Căn cứ Hợp đồng lao động số 002/KTTU.
– Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số 001 của Công ty kế toán , đối với Ông Nguyễn Văn A;
– Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.

 

QUYẾT ĐỊNH
 

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Văn A, là kế toán nội bộ thuộc phòng kế toán.

Lý do: Hết thời hạn theo hợp đồng số 002/KTTU ngày …
Kể từ ngày …………….
 
Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Văn A được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.
 
Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông Nguyễn Văn A căn cứ quyết định thi hành.
 

Nơi nhận:
– Cá nhân Ông Nguyễn Văn A;
– Công đoàn Công ty;
– Phòng TC & NS;
– P21 (Đăng tin);
– Lưu VP, HS
 
GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

Tải về: Các bạn muốn tải về có thể:

– Để lại mail ở phần bình luận bên dưới hoặc 
– Gửi yêu cầu vào mail: vodungtl@gmail.com

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Leave a Reply

xuat khau lao dong