Hướng dẫn mấu quyết định đi công tác nước ngoài

Download  có hướng dẫn về  – Mẫu quyết định cử đi công tác trong nước và nước ngoài của công ty, đầy là 1 trong những giấy tờ quan trọng để đưa chi phí đi công tác vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

 

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—————o0o————– —————-o0o—————
Số: … /2015/QĐ/KTTU Hà Nội, ngày ..tháng … năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử nhân viên đi công tác

 

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

       Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty …..;
       Chức năng quyền hạn của Giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Quyết định cử các nhân viên đi công tác …. tại: Công ty …. như sau:
– Ông …
– Bà ….

Điều 2. Thông tin nơi Công tác:
– Đơn vị đến Công tác:
– Địa điểm đến công tác:
– Thời gian đi công tác: …….ngày, kể từ ngày …
– Phương tiện đi công tác:

Điều 3. Các Ông, Bà có tên nêu tại Điều 1 được hưởng đầy đủ chính sách công tác phí theo quy chế tài chính của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông, Bà và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
     – Như điều 4;
    – Lưu VP.

Tải về: Các bạn tải về có thể để lại mail ở phần bình luận bên dưới
– hoặc lien hệ qua mail:  vodungtl@gmail.com

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Leave a Reply

xuat khau lao dong